Bakgrundsbild

Sök pengar från BR för hjälp med ansökan

Förbundsstyrelsen har beslutat att avsätta 200 000 kronor under 2018 till 20 föreningar/distrikt. Dessa 20 föreningar/distrikt ges möjlighet att söka upp till 10 000 kronor för att ta hjälp med att göra en projektansökan till Leader eller Länsstyrelsen. Stöd beviljas så länge det finns medel kvar. 

På grund av att ansökan om stöd till Leaderområde/Länsstyrelse är komplicerad har Bygdegårdarnas Riksförbund under 2018 avsatt ett totalt stöd på 100 000 kronor som föreningar kan söka för att färdigställa en ansökan. Avsikten med stödet är att föreningen ska kunna anlita en person, organisation eller företag som färdigställer och kvalitetssäkrar föreningens ansökan. Högsta stödsumma till förening är 10 000 kronor, stödet kan beviljas så länge budgeterade medel finns att fördela.

Ta hjälp för att söka

Den förening som beviljas bidrag ska utifrån föreningens förslag i samverkan med BR anlita en sakkunnig för att färdigställa ansökan; det vill säga ta in den sakkunskap som kan kvalitetssäkra ansökan så att den uppfyller de krav som möjliggör för Leaderområde/Länsstyrelsen att handlägga ansökan. Exempel på organisationer som kan hjälpa till är Hushållningssällskapen, Studieförbundet Vuxenskolan, LRF Konsult. Det kan även lokalt finnas annan kompetens som kan anlitas. Om förening beviljas bidrag från BR ska föreningen skicka in ett bestyrkt på kvitto på betalning av ovan nämnda tjänst.

Fakta om stöd från Leaderområden

Landets 48 Leaderområden har olika lokala strategier, även bidragsvillkoren varierar. Därför är det nödvändigt att föreningen före ansökan görs tar kontakt med Leaderområdets verksamhetsledare som prövar huruvida föreningens tänkta ansökan passar in inom områdets strategi. Ta även reda på ansökningsdatum.

Fakta om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Stödet kan sökas inom fyra olika områden, separat ansökan krävs till varje område. Högsta stöd inom områdena varierar i landet. Vanlig högsta stödnivå är 600 000 kronor. För att beviljas stödet krävs att kommunen medfinansierar det totala stödbeloppet med 25 procent och föreningen går in med 10 procent i egen kapitalinsats. Stöd kan beviljas inom följande åtgärdsområden.

  • Ny-, till- och ombyggnad, större reparation, material, utrustning. Minsta ansökningssumma 100 000 kronor
  • Turism och rekreation. Stöd kan bland annat beviljas till vandringsled, lekplats, utveckling av turistverksamhet. Minsta ansökningssumma 100 000 kronor.
  • Småskalig infrastruktur. Stöd kan bland annat beviljas till nybygge eller utveckling av väg, parkering, bro, belysning. Minsta ansökningssumma 50 000 kronor.
  • Natur och kulturmiljö. Minsta ansökningssumma 50 000 kronor.
Insändande av intresseanmälan om stöd till utarbetande av ansökan

BR kan bidra till att säkerställa att föreningen har möjlighet att beviljas stöd. Därför biläggs till denna skrivelse en intresseanmälan som sänds till BR.

Om ni har frågor om frågeformuläret/intresseanmälan kontakta oss.

När intresseanmälan har inkommit kommer BR att ta kontakt med er för en diskussion om föreningens möjlighet att beviljas stöd till den åtgärd föreningen avser att ansöka om. Om stöd beviljas överenskoms mellan BR och föreningen vilket material föreningen ska lämna till den som anlitas för att färdigställa ansökan till Leaderområde/Länsstyrelse.

Skicka in din ansökan till info@bygdegardarna.se eller per post till Bygdegårdarnas Riksförbund, 103 55 Stockholm