Bakgrundsbild

Tillgänglighetsanpassning

Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade och flexibla för användning i olika sammanhang. För alla som vistas där, ska lokalerna uppfylla högt ställda krav på tillgänglighet, trygghet och säkerhet. (ur BR:s idégrund)

Som stöd för att förverkliga målet om allas rätt att vistas i bygdegårdarna finns Boverkets texter och broschyrer – till exempel broschyren Enkelt avhjälpta hinder:

”Hinder, som exempelvis höga trösklar, tunga dörrar eller dålig belysning, finns både i byggnader och utemiljö. Du som äger en lokal dit allmänheten har tillträde (publik lokal) ansvarar för att åtgärda hinder som är enkelt avhjälpta, så att även människor med funktionsnedsättning kan få tillträde till och använda lokalen.

Kraven ställs i plan- och bygglagen och har funnits sedan 2001. De omfattar både lokaler dit allmänheten har tillträde och allmänna platser. I den här broschyren fokuserar vi på det som gäller i lokaler. Här får du övergripande kunskap om reglerna för att komma igång med arbetet att åtgärda hinder i din lokal.”

Ladda ner mer information: