Bakgrundsbild

Kulturstrategi för distrikten

Bygdegårdsdistrikten är den regionala parten i bygdegårdsrörelsen till respektive region eller för den delen regionala institutioner, verksamheter och resurser.

I och med att kultursamverkansmodellen började införas 2011 kom också civilsamhället att spela en viktig roll i det regionala kulturpolitiska arbetet. Idag har samtliga regioner, förutom Region Stockholm, en antagen regional kulturplan som beskriver deras arbete och prioriteringar inom kulturområdet.

Bygdegårdarnas Riksförbund rekommenderar samtliga distrikt att anta en egen regional kulturstrategi som blir det dokument som går att lägga jämte den regionala kulturplanen. Distriktets regionala kulturstrategi blir verktyget som formulerar distriktets kulturpolitiska prioriteringar.

De regionala kulturplanerna uppdateras enligt treårsintervaller och där regionerna är inne i olika tidsintervall. Håll därför koll på när just er regions kulturplan ska revideras och se till att vara med i den dialog som ska genomföras inför varje ny kulturplan.

På Kulturrådets sida finns en sida med länkar till alla regionala kulturplaner.

För att göra er eget distrikts kulturstrategi kan en början vara att skapa ett dokument med svar på följande punkter: nuläge, omvärldsbevakning,  syfte, mål, metod.

Inför arbetet med regionens kulturplan ska även civilsamhället bjudas in till dialog. Det är också något ni kan lyfta i kontakten med er region och ställa frågan om hur de arbetar. Framhålla att en inbjudan till dialog med civilsamhället måste ske på tider och platser som fungerar till skillnad mot regionens institutioner. Samma sak ska ske lokalt – där kommunen ska ta fram sitt underlag i dialog med det lokala civilsamhället.

Bygdegårdarnas Riksförbund var med och bildade Ideell Kulturallians och är idag en av flera rikstäckande medlemsorganisationer. Ideell Kulturallians (IKA) bildades samtidigt med kultursamverkansmodellen just för att bli en part till det allmänna. På några platser i landet finns regionala kulturallianser som samlar de regionala kulturorganisationerna i just den regionen. Ideell Kulturallians har tagit fram en studiehandledning som heter ”Höj rösten i kulturpolitiken”. Det materialet är till för att stötta civilsamhällets organisationer att engagera sig i processen till de regionala kulturplanerna.

Här finns IKA:s studiematerial ”Höj rösten i kulturpolitiken”.

IKA:s sida finns ännu mer information om kultursamverkansmodellen.

En viktig del i det regionala och för den del lokala arbetet är att få till en fungerande dialog. Det är inte ovanligt att det bjuds in till ett möte som beskrivs som ett dialogmöte men som visar sig bara vara information. Och det är ju helt ok om det är just information som skulle ges. Men definitionen är viktig – är det information, dialog, samråd eller partnerskap som är syftet med en träff? För att precisera detta finns framtagen verktyget ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen”. Läs mer om den, ladda ner eller beställ via MUCF:s hemsida.

För den som vill veta mer om Kultursamverkansmodellen finns det sammanfattat på Kulturrådets hemsida.

Projektledare Kulturbygdsturnén samt verksamhetsutvecklare konst och kultur

Stefan Löfgren

070-347 43 86

stefan.lofgren@bygdegardarna.se