Bakgrundsbild

Servicelösningar

Bygdegårdar fungerar ofta som servicepunkter av olika slag. Verksamheten bygger på det lokala behovet, bidrar till lokal ekonomi och en levande landsbygd. Bygdegårdarna finns ofta där varken offentliga eller kommersiella alternativ finns att tillgå. Det är en lokalt förankrad organisation, med långsiktigt perspektiv, där verksamheten bidrar till att berika bygden. Att bygga servicesamarbete med en bygdegård är att investera i lokal utveckling.

Möjlighet till närliggande service är ofta en förutsättning för en attraktiv landsbygd att bo och verka i. Inom landsbygderna arbetas lokala lösningar fram, ofta tvärsektoriellt för att bibehålla eller öka servicelösningar lokalt.

Här är bygdegårdarna en naturlig part i arbetet genom:

 • Bygdegården bidrar till service genom att tillhandahålla en lokal för bygdens behov och utveckling, som kan användas för servicelösningar
 • Bygdegårdsföreningen bidrar genom att verka för lokal utveckling med bygdegården som utgångspunkt
Behov av utökade servicelösningar

Bygdegårdarna har under flera år sett ett ökat behov av lokala lösningar och förbättrade förutsättningar för lokalsamhällen att bygga lokala verksamheter i takt med att service i många delar av landet försämras. Vi ser ett ökat intresse och behov av samarbete mellan offentliga-, privata aktörer och bygdegårdsföreningar inom servicelösningar.

Service som ofta bedrivs av bygdegårdar

 • Lokal mötesplats för social samvaro
 • Konferens- och utbildningslokaler
 • Lokal för distansarbete
 • Loppis och lokala marknader
 • Matservering
 • Logi och övernattning
 • Bibliotek och museiverksamhet
 • Turistinformation
 • Underhåll av gemensamma fritidsområden såsom badplatser
 • Vallokal
Offentliga samarbeten

Över 400 bygdegårdar bedriver samarbete med offentliga aktörer. Ofta handlar det om att lokalen kan utnyttjas av offentlig verksamhet, som då hyr bygdegården. Samarbete kan även innebära ett partnerskap där förening och exempelvis kommun gemensamt bedriver verksamhet såsom biblioteksfilialer eller ungdomsgårdar. Det pågår också många samarbeten för att lyfta lokal konst- och kultur, eller göra kommunen mer attraktiv genom turismsamarbeten.

Flera kommuner har också börjat arbeta med servicepunkter där bygdegårdar har ett uppdrag att skapa en mötesplats med aktiviteter kopplat till specifika utvecklingsområden och genom sin lokala förankring kan bidra till att samla in och föra ut information till kommunen för att bidra att rätt insatser görs inom lokalsamhället.

Samarbetsområden inom lokal service mellan kommun och bygdegård

 • Servicepunkt
 • Lokal för förskola och skola
 • Bibliotek
 • Fritids- och ungdomsgård
 • Lokal för offentlig representation, till exempel möte med tjänstemän från byggnadsförvaltning
 • Turisminformation
 • Distriktssköterskemottagning
 • Lokal för samråd i samhällsfrågor
Samarbeten med privata aktörer och företagare

Bygdegården är en möjlighet för privata aktörer att stärka sin verksamhet, eller få tillgång till en lokal för att bedriva verksamhet. I många bygder är det en brist på kommersiella lokaler, samtidigt som det för privata aktörer kan det vara en stor investering att starta upp verksamhet. Bygdegården är möjlighet för att skapa sysselsättning, genom att lokalen även kan användas för lokal näringsverksamhet. Ett sådant exempel är lanthandel och sommarkafé.

Samarbetsområden mellan företagare och bygdegård

 • Lokal för butik- och lanthandel
 • Distansarbete
 • Sommarkaféer och restauranger
 • Användning av livsmedelsgodkända kök för småskalig livsmedelsproduktion
 • Scen för konst- och kulturarrangörer
 • Möjlighet till försäljning och marknadsföring via marknader och evenemang