Bakgrundsbild

Finansiering

Finansiering för lokal service kan sökas inom flera områden. Beroende på målsättning och partners inom arbetet finns flera olika stödformer.

Grundläggande för vilket stöd ni kan söka är att ta ställning till är om det en helt ny servicelösning, eller en vidareutveckling av en existerande lösning.

Att ha en bra kontakt med sin kommun är en viktig del i att utveckla lokala servicelösningar. Ta gärna kontakt med er kommun om ni har idéer på hur lokal service kan förstärkas.

Landsbygdsprogrammet

Inom Landsbygdsprogrammet finns möjligheter att skapa förutsättningar för lokala servicelösningar på flera olika sätt. Beroende på var målsättningen och behoven är.  Landsbygdsfonden är ofta den fond som servicelösningar kopplas till, även regionalfonden och socialfonden kan vara intressanta för servicelösningar.

Genom Leader finns möjligheter att bygga gemensamma serviceprojekt där flera olika aktörer samverkar. Det kan vara projekt där olika aktörer går ihop för att kunna nyttja bygdegården olika tider, och inom olika verksamheter. Exempelvis kan en kommun ha tjänstemän en dag i veckan på plats i bygdegården, samtidigt som det bedrivs café och sociala aktiviteter samma dag. Det kan även vara destinationsprojekt inom lokal turism där bygdegården gör gemensamma aktiviteter med olika aktörer för att stärka sin bygd som attraktiv plats att besöka eller flytta till.

Inom landsbygdsprogrammets investeringsstöd som söks via Länsstyrelserna, eller i vissa fall regionerna, finns möjligheter till konkreta investeringar, så som att förbereda lokal för lanthandel eller uppdatera digitala möjligheter.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 är i avslutande, vilket medför att många stödfinansieringar är slut. Ta ändå vidare kontakt och se hur möjligheterna ser ut inom ert område.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har utlysningar för stöd som har som målsättning att bidra till tillväxt i hela landet. Utlysningarna kan vara både nationella och knutna till geografiska fokusområden.

Stor del av utlysningarna är utifrån Europeiska regionala utvecklingsfonden. Målet för Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2014–2020 är att bidra till smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Stödet är främst riktat till företag och företagande men går i vissa insatsstöd att söka för att utveckla förutsättningar för företagande att kunna bedrivas, såsom inom service på landsbygd.

www.tillvaxtverket.se

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Formas fördelar varje år drygt 1,5 miljarder kronor i forskningsstöd till olika projekt. Framförallt vänder sig utlysningar till universitet, högskolor och forskningsinstitut, men även andra aktörer såsom intresseorganisationer kan söka.
Det finns riktade utlysningar som är intressanta för att utveckla lokala servicelösningar, som bidrar till mindre miljöpåverkan och ökad omställning.

www.formas.se

Övriga aktörer
Landsbygdsnätverket

Inom Landsbygdsnätverket fanns arbetsgruppen Service i landsbygder 2015-2018, vars uppgift var att verka för att nå ut med kunskap och information till alla offentliga, privata och ideella aktörer som arbetar inom landsbygds- och serviceutveckling om att arbeta för behovet av service på landsbygden.
Arbetsgruppen sida uppdateras fortfarande och innehåller mycket information för alla aktörer inom lokal serviceutveckling.

www.landsbygdsnatverket.se/inspiration/serviceilandsbygder/

Mikrofonden

Bygdegårdarnas Riksförbund är medlemmar i Mikrofonden Sverige. Mikrofonderna erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Ta gärna kontakt med Mikrofonden för hur de kan stötta ert projekt för lokal service.

mikrofonden.se/

Coompanion

Coompanion utvecklar idéburna verksamheter, genom att stötta med kunskap och rådgivning, bidra med processledning och nätverk. Coompanion driver även egna projekt inom servicelösningar, och genom tvärsektoriella samarbeten. Ta att gärna kontakt för att utveckla idéer inom lokal service.

coompanion.se/lokal-utveckling

Hela Sverige ska leva

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva arbetar med påverkan och utveckling av serviceområdet genom projektet Service i samverkan. Projektet har pågått under flera år och har som målsättning att under 2020 skapa en kunskapsbank med erfarenheter genom projektet och de elva kommuner som deltagit.

helasverige.se/vad-vi-goer/vaara-prioriterade-fraagor/service/