Bakgrundsbild

Flyktingmottagande

Bygdegårdsrörelsen kan vara behjälplig på olika sätt inom flyktingmottagande och tillfälliga krissituationer.

Vi kan anordna olika sociala insatser som stärker integrationen, utgöra alternativ för tillfälliga boendelösningar och bidra till insatser för ett väl fungerande vardagsliv. Det kan handla om olika former av stöd och samarbete med andra organisationer för att stötta de som har anlänt till Sverige.

Sociala insatser

Bygdegårdarna kan vara viktiga komplement för att skapa trygghet och fungerande vardag vid mottagande. Exempelvis kan bygdegårdarna användas som mötesplatser för träffpunkter och samtalsgrupper, barnomsorg, utbildning, insamling och utlämning av kläder och annat och olika aktiviteter. Samarbete med andra aktörer kan skapa förutsättningar för att bygga en bra verksamhet. Kontakt med kommunens integrationssamordnare är en ingång för att skapa ett sådant samarbete och uppmärksamma bygdegården som resurs.

Boende för asylsökande

Migrationsverket anordnar boende för asylsökande.  I det fallet är Migrationsverket avtalspart och hyr enligt hemsidan ut tillsvidare med tre månaders uppsägning. På deras hemsida finns länkar och villkor för de som önskar hyra ut fastighet eller lägenhet till Migrationsverket.

Information om tillfälliga boenden vid flyktingmottagande:

www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Fastighetsagare-och-uthyrare/Hyr-ut-fastighet.html 

www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Fastighetsagare-och-uthyrare/Bostader-for-asylsokande.html 

Kommunala evakueringsplatser

Vid extraordinära händelser och om behovet är större än tillgången vid flyktingmottagande kan kommunernas evakueringsplatser behövas som ankomstboenden. I detta fall är det kommunerna som är avtalspart. Evakueringstiden är tidsmässigt begränsad och gäller en kortare period.  Hur kommunerna organiserar tillfälliga evakueringsboenden kan se olika ut lokalt. Kommunernas samordnare för krisberedskap är den som är kontakt för en sådan insats. Samordnarna kommer att tala om vilka lagar som gäller och vad ni ska ta hänsyn till.

Ersättning

Vid hyresavtal ska ni begära en ersättning som kostnader för era aktuella och kommande omkostnader.

Viktigt att veta vad som gäller

Det finns flera lagkrav som måste iakttas oavsett om syftet gäller boende för asylsökande eller tillfällig evakueringsplats.

  • Exempelvis ska kommunala räddningstjänsten kontaktas för godkännande enligt Lag om skydd mot olyckor.
  • Kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning har tillsyn och ska godkänna lokalen bland annat hygien och hygienutrymmen, avfallshantering mm enligt Miljöbalken.
  • Kommunens samhällsbyggnadsavdelning eller motsvarande ska kontaktas angående frågor och tillstånd enligt Plan- och bygglagen; det kan exempelvis gälla ändrad användning av byggnad.
  • Notera att nuvarande bygdegårdsförsäkring inte gäller då bygdegårdsförsäkringen avser normal bygdegårdsverksamhet. Försäkringskansliet ska kontaktas för nytt försäkringsavtal.
Kontakta oss om du har frågor:

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se

Verksamhetsutvecklare fastighet och hållbarhet

Ulph Lundgren

070-440 38 96

ulph.lundgren@bygdegardarna.se