Bakgrundsbild

Serveringstillstånd

Om bygdegårdsföreningen ska arrangera en aktivitet där det ska säljas alkohol i någon form krävs ett serveringstillstånd. Reglerna för serveringstillstånd styrs av Alkohollagen. Ansvarig myndighet är Folkhälsomyndigheten men det är de enskilda kommunerna som sköter handläggningen och fattar beslut i ärendena. Alla frågor gällande serveringstillstånd i det enskilda fallet ska därför ställas till respektive kommun.

Olika serveringstillstånd

Det finns två huvudfrågor som föreningen bör ställa sig för att ta reda på vilket serveringstillstånd som behövs.

 1. Ska alkoholserveringen ske till allmänheten eller till förening, företag eller annat slutet sällskap?
 2. Ska alkoholserveringen gälla servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd) eller för en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd)?

När dessa frågor har besvarats kan föreningen gå vidare och se vilka krav som ställs för det aktuella serveringstillståndet. Ett serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker.

Ansökan

Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligen till kommunen. Blanketter finns på respektive kommuns hemsida. Kommunen ska tillhandahålla information om Alkohollagen och dess föreskrifter samt vilka riktlinjer som gäller lokalt. För att pröva ansökan tar kommunen oftast ut en avgift som varierar beroende på vilket tillstånd som söks.

Lämplighetsprövning

Serveringstillstånd för alkoholdrycker får enligt alkohollagen bara utfärdas till den som är lämplig att bedriva verksamheten och kommer att göra det enligt kraven i lagen. Vid prövningen bedöms personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt serveringstillstånd för servering till allmänheten ska Polisen lämna ett yttrande. De ska i varje enskilt fall göra en bedömning av sökandens allmänna lämplighet för verksamheten.

Kunskapsprov

Den som ansöker om serveringstillstånd behöver göra ett prov för att visa att den har de kunskaper om Alkohollagen och dess föreskrifter som krävs. Det finns olika sorters kunskapsprov beroende på vilken typ av serveringstillstånd som ansökan gäller. Frågorna i provet är fördelade på områdena alkoholpolitik, bestämmelser om servering, tillsyn och mat och utrustning. Undantag från kravet på godkänt kunskapsprov kan göras vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. Det är alltid kommunen som avgör om kunskapsprovet behöver skrivas eller inte.

Krav

Förutom att föreningen ska bedömas som lämplig för att servera alkoholhaltiga drycker finns också krav på den som är serveringsansvarig, lokalen, serveringstider, inköp och priser med mera. Kommunen kan ha lagt till egna riktlinjer för godkännande men nedan följer de flesta av kraven som finns i Alkohollagen.

Den som har utsetts att ansvara för serveringen ska:

 • anmälas till kommunen i förväg.
 • ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften.
 • finnas på plats under hela serveringstiden och ha uppsikt över serveringen.
 • se till att gästerna dricker med måtta och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks.

Lokal och matservering:

 • För stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten krävs att det finns ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och att gästerna erbjuds en variation av lagade eller på annat sätt tillredda maträtter.
 • För tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten och för servering till slutna sällskap krävs att gästerna erbjuds tillredd mat.
 • Det ska finnas ett lämpligt antal sittplatser för matservering i lokalen. Om det finns en bar ska den vara i nära anslutning till matsalen och den får bara ta upp en mindre del av lokalen.
 • För stadigvarande tillstånd, både för servering till allmänheten och till slutna sällskap, krävs att lokalerna ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringstider, inköp och priser:

 • Serveringen av alkoholdrycker får inte påbörjas före klockan 11.00 och får inte pågå längre än till klockan 01.00, om kommunen inte beslutar något annat. Lokalen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut.
 • Alkoholdryckerna som serveras får endast köpas in på Systembolaget när det gäller servering till ett slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle. Vid andra serveringstillstånd får dryckerna även köpas av partihandlare.
 • Priset för alkoholdryckerna får inte sättas lägre än inköpspriset och prissättningen får inte uppmuntra till konsumtion av drycker med högre alkoholhalt.
 • Gästerna får inte uppmanas att köpa alkoholdrycker.
 • Alkoholfria drycker av olika sorter ska finnas.

Övrigt:

 • Alkoholdryckerna som serverats får inte tas med från lokalen.
 • Medhavda alkoholdrycker får inte drickas eller tillåtas drickas i lokalen.
Provsmakning

För att anordna provsmakning av alkoholdrycker för allmänheten krävs tillstånd för detta. Har föreningen redan ett stadigvarande serveringstillstånd för lokalen som gäller de drycker som ska provas krävs endast att arrangemanget i förväg anmäls till kommunen. Tillstånd kan också sökas för enstaka tidsperiod. Alternativt kan de partihandlare som deltar, enskilt eller gemensamt, ansöka om ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av dryckerna.

Folköl

Folköl får serveras utan serveringstillstånd under vissa förutsättningar. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning i kommunen, vara lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt. Serveringen ska anmälas till kommunen i förväg.

Källor

Alkohollagen
https://lagen.nu/2010:1622#K8

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/

Båda i april 2020.