Bakgrundsbild

Arvsfonden och andra fonder

Är verksamhetsutvecklingsbidraget från Boverket inte rätt väg att gå för ert projekt? Då kanske Allmänna arvsfonden eller någon annan fond är ett alternativ? Ta kontakt med oss på kansliet så hjälper vi er att hitta rätt och ger er tips och råd!

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden delar varje år ut pengar till cirka fyrahundra projekt. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet. För att få pengar ur Arvsfonden måste projektet inkludera minst en av fondens fyra målgrupper; barn 0–11 år, unga 12–25 år, äldre över 65 år och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Det finns två olika stödformer:

  • Lokalstöd för om-, till-, eller nybyggnation för att kunna starta ny verksamhet på orten (inom tio kilometer).
  • Projektstöd för att utveckla, ta fram och skapa en ny metod, en ny modell, en ny typ av verksamhet eller ett nytt sätt att arbeta.

Projekten bedöms utifrån hur utvecklande de är för målgruppen. Andra viktiga kriterier för att få pengar är målgruppens delaktighet i projekten, att det finns en plan för överlevnad efter projektsavslut och att projekten vilar på en demokratisk grund.

Ansökan sker löpande under året och behandlas i turordning. Den genomsnittliga behandlingstiden för en ansökan är 5–7 månader. Beslut om vilka projektansökningar som blir beviljade tas sex gånger per år.

Mer information och ansökningsblanketter finns på Allmänna arvsfondens hemsida www.arvsfonden.se

Andra fonder

Vill ni arrangera till exempel ett läger eller en ledarutbildning men har svårt att få till finansieringen? Det finns många stiftelser och fonder som delar ut pengar till mer eller mindre specifika ändamål. Ansökningstiderna varierar och det går att söka för både små och stora summor. Sök flera fonder så är chansen större att ni får napp!

Några tips:

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen delar ut ekonomiskt stöd till alla typer av svenska ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor. Från stiftelsen kan ni få stöd för verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet, till exempel genom ledarutbildning och verksamhet som syftar till erfarenhetsutbyte eller lärande över gränser.

Åhlén-stiftelsen

Stiftelsen delar ut bidrag inom olika områden. Ett av dem är till “föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran.”

Stiftelsen Kronprinsessans Margareta minnesfond

Pengarna i fonden “utdelas för inhemska sociala och välgörande ändamål till föreningar och institutioner, vilkas verksamhet kan anses vara till allmänt gagn.”

Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Fonden ger bidrag till projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Några av exemplen som fonden ger är en ishockeyrink för ungdomar i glesbygd, en specialanpassad häst för ridintresserade handikappade och en teaterpjäs av ungdomar för ungdomar.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Bidrag kan sökas av föreningar för ”sociala ändamål i första hand inom Sverige, för aktiviteter med syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 21 år.” Prioriterade verksamheter är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av stöd och uppmuntran. Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande.

Fler stiftelser och fonder

Tips på och länkar till fler stiftelser och fonder där föreningar kan söka bidrag och stöd i olika former finns samlat hos Allmänna arvsfonden. www.arvsfonden.se/ansokan/andra-finansiarer