Bakgrundsbild

Krisberedskap

När kriser uppstår i lokalsamhället öppnar bygdegården upp sina dörrar och fungerar som sambandscentral och resurs för kommunens och lokalbefolkningens behov i krisen. Efter att krisen är över är det lokala föreningslivet en viktig del i psykiska och fysiska efterarbetet som uppstår.

Hur kan bygdegårdarnas vara en resurs vid kris:
 • agera möteslokal
 • tillhandahålla mat och rum för återhämtning
 • vid elavbrott öppna upp för tillgång till kök, värme och vatten
 • en resurs för samordning av viktiga initiativ för att skydda riskgrupper, till exempel om människor behöver isoleras
 • agera stöd när fältsjukhus och liknande ska upprättas
 • lagerlokal för levererade insatsmateriel, sjukvårds- och skyddsmateriel
 • samordna inköp och leverans av mat
 • mobilisering av frivilliga
 • lokal kännedom som kan bidra till räddningsarbete
 • bidra till att korrekt kriskommunikation når ut till människor i området
Hur kan bygdegårdarna bidra till förebyggande krishantering:
 • Kontakta er kommun, er lokala Röda Korset-krets, LRF, samt lokala aktörer och skapa en lokal beredskapsplan för hur ni kan agera vid olika typer av kriser lokalt.
 • Arrangera studiecirklar eller kurser i Hjärt- och lungräddning, krisstöd, krisberedskap för att få kunskap lokalt att hantera krissituationer.
 • Skapa en krisberedskapslåda som finns i bygdegården, med exempelvis sjukvårdsmaterial, kommunikationsradio, basmat, viktiga kontaktuppgifter nedskrivna, samt kartor.
 • Ha en hjärtstartare i anslutning till bygdegården.
Hur kan bygdegårdar vara en resurs efter en kris:

Ansvar för en rådande kris hanteras av ansvarig samhällsinstans. När krisen är över, avtar samhällsinsatserna. Bygdegårdsföreningens roll med att stötta lokalsamhället och att hantera det som kan uppstå som följd, blir än mer viktig. Visa omtanke, bjud in till samtal och gemenskapsträffar – arbeta tillsammans för en välmående bygd.

Samarbete

Vid kris är lokalsamhället den första aktören att hantera situationen, innan samhället tar vid. Bygdegårdarnas gemensamma nämnare är att de ofta finns på landsbygden där varken kommersiella eller offentliga lokaler finns att tillgå då sambandscentral eller trygghetspunkt behöver upprättas. Bygdegårdarnas Riksförbund arbetar aktivt för att Sveriges krisberedskapsarbete inkluderar bygdegårdarna i lokala, regionala och nationella krisberedskapsplaner.

Övriga föreningslivet som arbetar med insatser under kriser använder våra lokaler, exempelvis Röda Korset och Missing People. Bygdegårdarna är också en viktig resurs i utbildning inom krisberedskap, och kan bidra till att fler utbildas i landsbygderna, där sårbarheten ofta är som störst. Vi uppmuntrar aktörer knutna till krisberedskap att ta kontakt, inleda samverkan och inkludera bygdegårdarna i ert strategiska arbete för att stärka beredskapen. Tillsammans kan vi stärka den lokala krisberedskapen!

Samarbete med kommunen

Kommunen är en viktig samarbetspart i krisberedskapsarbetet. Den lokala beredskapen blir bättre om bygdegården är med i kommunens krisberedskapsplanering. Dessutom, genom att erbjuda våra lokaler som resurs kan vi förhoppningsvis också få ökat stöd både nu och i framtiden.

Studiecirkel för bygdegårdar

Bygdegårdarnas Riksförbund har tagit fram en studiecirkel om beredskap i bygdegårdar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer om studiecirkeln Beredskap – Bygdegården, ett nav vid kris  >>

Expert inom kris, särskilda händelser och totalförsvar

Björn Körlof

070-625 69 02

bjorn.korlof@bygdegardarna.se