Bakgrundsbild

Bygdegårdarna och kulturpolitiken

Bygdegårdarnas Riksförbund är en del av den svenska kulturpolitiken, bland annat genom sitt engagemang i Ideell kulturallians (IKA).

Ideell Kulturallians (IKA)

I Ideell kulturallians samlas det ideella kulturlivet för att främja och utveckla ideella kulturorganisationers samhällsroll genom politiskt inflytande i samspel med varandra och kulturlivet.

Bygdegårdarnas Riksförbund är en av de organisationer som var med och bildade Ideell kulturallians i december 2010. Redan 2008 bildades nätverket med samma namn. Tillsammans är vi cirka 1 000 000 medlemmar, som gör 550 000 arrangemang och samlar 65 000 000 deltagare/besökare.

IKA har tagit fram en studiehandledning om regionala kulturplaner och samverkan för att stötta civilsamhällets organisationer i att engagera sig i kulturplaneprocesserna:

IKA:s studiehandledning Höj rösten i kulturpolitiken (pdf)

Statens kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen är:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
  • särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Kulturens regionalisering

Bygdegårdsrörelsen bör ta en aktiv roll i kulturens regionalisering i Kultursamverkansmodellen som sjösattes 2011 (www.kulturradet.se/verksamhet/Modell-for-kultursamverkan/).

Här finns mer information: