Bakgrundsbild

Så här lyckades bygdegårdsrörelsen under 2014-2022

Här finns exempel på föreningar som har fått projektmedel från från Leader och länsstyrelser, läs och låt dig inspireras.

Stöd inom Landsbygdsprogrammet

Under 2016-2020 har följande medel delats ut inom Landsbygdsprogrammet (Leader och länsstyrelser):

Länsstyrelse: 10 131 165 kronor
Leader: 10 720 322 kronor
Summa totalt: 20 851 487 kronor

Ladda ner dokumentet för att se vilka distrikt och föreningar som har fått stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2016-2020 (uppdaterat 2018-06-26):


Leaderprojekt lokaler och utrustning

Kvisleskolan

Rusta upp gammal skola för att kunna erbjuda bygden en samlingslokal till olika aktiviteter som t ex. bedriva träning för barn och vuxna, ha sammankomster, filmvisningar, träffar, äta tillsammans m.m.

Mötesplats Oppbygda

Ägare: Oppbygdens byalag

Nybyggd bygdegård

Uppföra en helt ny bygdegård Tynningö Ramsö

Handikapptoalett församlingshus

Anpassa församlingshus med toalett för handikappade/rörelsehindrade Föreningen Singö församlingshus bygdegård

Nytt kök, mötesplats

Riva och bygga ett nytt kök. Deras motiv för detta är att man därigenom kan utvidga verksamheten till att omfatta ungdomsgård, kursverksamhet, uthyrningsverksamhet, mötesplats för äldre och för daglediga småbarnsföräldrar.

Bygdegården Staffansbo

Förstudie Utveckla, markandsföra Gym

Locka yngre, finasieringsplan för upprustning

Vårt konkreta mål är att öppna ett gym i de nu oanvända lokalerna i bygdegårdens källarplan. Dessa lokaler vill vi fylla med träningsredskap och träningsmaskiner. Där ska det vara möjligt att utföra allsidig träning och genomföra kurser inom området.

Idag finns det ingen styrketränings-verksamhet i Tjällmo och därmed ingen som tränar här. Vårt mål är att ha minst 50 aktiva, varav 30 ungdomar, som tränar på gymmet vid projekttidens slut. Vi vill att gymmet ska kunna fortsätta även efter projekttidens slut med finansiering från medlemsavgifter.

Rusta upp kök och handikapptoalett

Rusta upp bygdegårdens kök och bygga en ny handikapptoalett. Motiveringen är att man därigenom vill skapa förutsättningar för entreprenörer att så småningom ta över viss del av driften i kombination med kringverksamheter.

I projektet ingår också att genomföra en marknadsundersökning som ska leda till utformandet av en marknadsplan samt en markandsföringssatsning av bygden.

Bygdegårdsföreningen Holken

Badhus, kulturarv, mötesplats

Badhuset i Värmlands Nysäter. En bad och bastuanläggning för olika aktiviteter, föreningar och landsbygdsbor återskapas i en historisk och kulturell miljö. Nysäters bygdegårdsförening

Ungdomslokal, byggd av ungdomar

Bygga upp och inreda ungdomslokal Tallklinten Odensjö. Ett byggprojekt där ungdomarna själva under professionell handledning bygger om sin lokal. Projektet är en byggutbildning som under sommaren skapar arbetstillfällen för ungdomarna.

Bygdegårdsf. Tallklinten

Bygga stugor till idrottsplats och bygdegård

Målet är att uppföra fem fristående stugor.

Bygdegården och idrottsplatsen i kombination ska sedan bli en attraktiv och välbesökt anläggning som genererar försörjningsmöjligheter för bygdens befolkning och utbyten mellan människorna i bygden och de gästande lagen.

Projektledaren ska leda planeringen, projekteringen och uppförandet av stugorna. Endast kostnader för skapandet av dessa bäddar och kostnader för att sälja in anläggningen ingår i projektet. Endast bädduthyrningen i de nya stugorna intäktsfinansierar projektet.

Hemse

Bygdegård, dra in vatten

Föreningsgården Folkvik vill dra in vatten för att öka föreningsgårdens användbarhet och eventuellt hyra ut den. Västerljungs hembygdsf.

Hembygdsförening

Landsbygdsprojekt, upprustning av köket i hembygdsgården. Nämdö Hembygdsf.

Samlinglokal, konferenser Edeborg

Upprustning av samlingslokal för att kunna erbjuda konferenslokaler, kulturarrangemang m.m. Öka möjligheten till uthyrning och skapa inkomster och arbetstillfällen i bygden. Föreningen Bykraft.


Ungdomsprojekt

Gym i bygdegården

Vårt konkreta mål är att öppna ett gym i de nu oanvända lokalerna i Bygdegårdens källarplan. Dessa lokaler vill vi fylla med träningsredskap och träningsmaskiner. Där ska det vara möjligt att utföra allsidig träning och genomföra kurser inom området.

Idag finns det ingen styrketräningsverksamhet i Tjällmo och därmed ingen som tränar här. Vårt mål är att ha minst 50 aktiva, varav 30 ungdomar, som tränar på gymmet vid projekttidens slut.

Vi vill att gymmet ska kunna fortsätta även efter projekttidens slut med finansiering från medlemsavgifter.

Tjällmo Idrottsförening, ideell förening

Fritidsklubb för barn och ungdom

Projekt för att skapa delaktighet och engagemang för hembygden hos barn och ungdomar genom tre områden; Fritidsklubben Locknebygden, Natur- och kultur samt entreprenörskap.

Projektet ska öka antalet aktiviteter för barn och ungdomar samt locka fler att delta i de aktiviteter som anordnas och skapa en långsiktig arbetsmetodik för mentorskap mellan företag/ organisationer och barn/ ungdomar.

Projektet vill också öka antalet anledningar för besökare och turister att besöka bygden. Man vill också öka antalet medlemmar i de involverade föreningarna.

Barn och ungdomar – Locknebygden.

Ägare: Guldsmebackens bygdegårdsförening

Nytt kök, mötesplats

Riva och bygga ett nytt kök. Deras motiv för detta är att man därigenom kan utvidga verksamheten till att omfatta ungdomsgård, kursverksamhet, uthyrningsverksamhet, mötesplats för äldre och för daglediga småbarnsföräldrar

Bygdegården Staffansbo.

Ungdomslokal, byggd av ungdomar

Bygga upp och inreda ungdomslokal Tallklinten Odensjö. Ett byggprojekt där ungdomarna själva under professionell handledning bygger om sin lokal. Projektet är en byggutbildning som under sommaren skapar arbetstillfällen för ungdomarna.

Bygdegårdsföreningen Tallklinten

Ungdomsprojekt Filmcentrum

Projektet handlar om att ställa i ordning en ungdomslokal i bygdegårdens annex för att där skapa ett filmcentrum för både egen filmproduktion och regelbunden bioverksamhet. Lokalerna får utrustning för såväl redigering som filmvisning.

Åsgarns Vi Ungaförening

Ung fritid, aktiviteter, ungdomsgrupper, integration

Paraplyprojekt med syfte att skapa meningsfull fritidssysselsättning för och med unga 13–25 år. Unga och föreningar genomför, ungdomsgrupper marknadsför, minst 10 aktiviteter inom kultur, hantverk, musik, sport, landsbygdsutveckling.

Ideella föreningen Leader Växtlust Värmland