Bakgrundsbild

BR 75 år 2019

Under 2019 firar Bygdegårdarnas Riksförbund 75 år. Detta kommer att uppmärksammas på hemsidan, i sociala medier, med en jubileumsbok samt på årets förbundsstämma i Värnamo då även stämmofesten hålls i den första lokal som byggdes som bygdegård, Ås Förbundsgård.

Under 25 år byggdes 400 bygdegårdar

Bygdegårdsrörelsen växte fram under de första årtiondena av 1900-talet. Rötterna finns i landsbygdens folkrörelser. Bristen på samlingslokaler var särskilt kännbar för ungdomarna, som många gånger bokstavligen var hemlösa med sin mångskiftande verksamhet. Därför tog de saken i egna händer, och under 25 år byggdes cirka 400 bygdegårdar runt om i landet.

Den första bygdegården var Ås Förbundsgård, Gislaveds kommun, Jönköpings län, som byggdes 1919.

Ås Förbundsgård, Gislaveds kommun, Jönköpings län - första bygdegården i Sverige, byggdes 1919.

Arbetet skedde genom stora ideella insatser från medlemmar främst inom Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund och Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Virket skänktes och arbetskraften var frivillig. Ungdomarna skapade själva förutsättningarna för sina aktiva fritids- och föreningsverksamheter.

Bildades 1944

Frågan om att bilda en riksorganisation för bygdegårdar som skulle kunna bistå enskilda föreningar kom upp redan vid landsbygdskommunernas kongress 1919. Dock var det först sedan staten 1942 hade inrättat ett stöd till byggande av samlingslokaler som behovet av en riksorganisation blev uppenbart. För att erhålla statligt stöd fordrades korrekta ritningar och ansökningshandlingar. Bygdegårdsföreningarna behövde råd och bistånd vid utformning av både lokaler och ansökan.

1944 bildades Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, av representanter för Sveriges Lantbruksförbund, Riksförbundet Landsbygdens Folk, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, Jordbrukare-Ungdomens Förbund, Lantbrukets Byggnadsförening och Svenska Landsbygdens Studieförbund. Riksförbundets verksamhet har sedan breddats till att också omfatta bland annat rådgivning i drifts- och miljöfrågor, utbildning av ledare och insatser för att främja ett levande lokalt kulturliv.

542 bygdegårdar 1960

Verksamheten i Bygdegårdarnas Riksförbund har skiftat starkt under åren. 1945 hade BR 105 medlemsföreningar och 1960 var antalet 542. Samhällsförändringarna med befolkningsomflyttningar, ökande bilism och det nya mediet televisionen medförde en nedgång i föreningsverksamheten, som också drabbade bygdegårdsarbetet. Riksförbundets arbete begränsades och en tid var förbundets framtid oviss.

Ökat sedan 1973

Sedan 1970-talet har antalet bygdegårdsföreningar stadigt ökat. Viktiga faktorer som har drivit på är dels det tydliga behovet av lokal utveckling, dels ett nytt statsbidrag till upprustning av allmänna samlingslokaler. Den 1 jan 2018 var 1427 föreningar anslutna till BR.

Medlemsorganisationer

Åtta medlemsorganisationer är anslutna till BR:

  • Lantbrukarnas Riksförbund
  • Centerpartiet
  • Centerkvinnorna
  • Centerpartiets Ungdomsförbund
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Förbundet Vi Unga
  • Riksförbundet Sveriges 4H
  • Jordbrukare-Ungdomens Förbund
Kontakta oss om du vill veta mer eller bidra till jubileumsåret

Kommunikatör

Jenny Dahlerus

070-789 05 13

jenny.dahlerus@bygdegardarna.se

Förbundschef

Kenneth Lundmark

072-519 20 62

kenneth.lundmark@bygdegardarna.se