Bakgrundsbild

Vision och mål 2018-2022

En enig förbundsstämma antog 2018 en ny vision för Bygdegårdarnas Riksförbund och en plan för att engagera fler unga i bygdegårdsrörelsen.

Stämman 2017 gav förbundet i uppdrag att göra ett utvecklingsarbete för att ta fram en vision, långsiktiga mål och en plan för föryngring. Efter ett års process med skrivande, diskuterande och remissarbete är vision, mål och plan för föryngring på plats.

Vision och långsiktiga mål

Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.

Fyra stycken visionsmål är formulerade för att sträva mot visionen, dessa är ej tidsatta eller kvantifierade.

 1. Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
 2. Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.
 3. Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
 4. Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.

Kopplat till visionsmålen finns ett antal effektmål som är tidsatta och kvantifierbara. De målen ska vara uppnådda år 2022.

Fler aktiva och engagerade unga

För att nå ut till en yngre målgrupp är det viktigt att bygdegårdsrörelsen är välkomnande och tillgänglig för alla åldrar. Oavsett ålder är det avgörande att bli bemött med respekt och också få möjligheten att växa med ansvar. Planen för föryngring behandlar därför både sådant som direkt rör barn och unga, men också generella åtgärder som gör bygdegårdsrörelsen till en mer inkluderande organisation för alla åldrar.

Bygdegårdarnas Riksförbund ska arbeta för och/eller införa:

Övergripande:

 • Ett ungdomsdiplom implementeras i organisationen.
 • Skapa nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte för engagerade under 30 år i organisationen.
 • Främja uppstart av ungdomsföreningar i bygdegårdar.
 • Mentorskapsprogram och plan för introduktion på olika nivåer och för de olika uppdragen i styrelserna (förbund, distrikt, förening).
 • Främja att en kick-off och/eller teambuilding genomförs på ett av de första styrelsemötena på olika nivåer (förbund, distrikt, förening).
 • Se över kommunikationen. Vilken bild av bygdegårdsrörelsen kommuniceras och hur kommunicerar vi bättre internt och externt.
 • Ge råd och stöd till föreningarna i frågan om uthyrning och hyreskontrakt.
 • Arbeta för att föreningarna har en åldersgräns för uthyrning till privatpersoner på 18 år (för den som är under 18 år hyr målsman).

Förbunds- och distriktsnivå:

 • Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna har en god representation och spridning vad gäller ålder, kön och geografi.
 • Förbundets valberedning bör ha minst en ledamot under 30 år.
 • Förbundet står för kostnaderna för ombud under 30 år på förbundsstämman.
 • Utbildning i ledarskap och mötesteknik för distriktsordförandena.