Bakgrundsbild

Verksamhetsberättelse 2018

Årets tema: Framtidens bygdegårdsrörelse

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med 1433 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den allmänna samlingslokalen är en arena för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, kultur, möten och fest. Samlingslokalen är också en kraft för ett inkluderande samhälle – en plats för integration.

Bygdegårdsföreningen är ofta den starka motor som behövs för att samordna, skapa gemenskap och driva lokal utveckling runt om i hela landet. Människors behov och vilja att utveckla sin bygd kanaliseras genom bygdegården. När bygdegårdarna drar fulla hus på sina kulturscener tar vi idag in 140 000 personer runt om i landet. En fjärdedel av våra föreningar har någon form av samhällsservice, till exempel förskola, skola eller bibliotek kopplade till bygdegården. I bygdegården utvecklas nya servicefunktioner som möjliggör en levande attraktiv landsbygd.

Utvecklingsarbetet

Sedan 2016 har Bygdegårdarnas Riksförbund arbetat med ett utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse. Under våren 2018 fanns förslag till vision, långsiktiga mål och plan för föryngring för förbundet som skickades ut på remiss till alla bygdegårdsföreningar och distrikt. Tack vare goda synpunkter från remissvaren la styrelsen sedan fram ett slutgiltigt förslag till förbundsstämman.

Vision, mål och föryngring diskuterades av stämmoombuden. En översyn av styrdokument presenterades med förslag om att se över stadgarna och idégrunden under kommande verksamhetsår. Förändringar av förbundsstämman hänsköts till arbetet med att se över stadgarna.

Förbundsstämman 2018 fattade beslut att:

  • anta visionen: Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.
  • anta långsiktiga mål (visionsmål) med tillhörande effektmål som ska vara uppfyllda till 2022.
  • anta plan för föryngring
  • uppdra till förbundsstyrelsen att revidera stadgarna och idéprogrammet för Bygdegårdarnas Riksförbund och lägga fram dessa som förslag till förbundsstämman 2019.

Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att se över stadgar och idégrund vars förslag skickades ut på remiss till hela organisationen. Under verksamhetsåret låg också fokus på att anpassa verksamheten utifrån de långsiktiga målen och plan för föryngring som stämman beslutat. Exempelvis lanserades ett ungdomsdiplom för att motivera fler bygdegårdsföreningar att utveckla barn- och ungdomsverksamhet. En ny hemsida och uppdaterad grafisk profil lanserades under hösten 2018.

Fokus framåt är fortsatt implementeringsarbetet för att förverkliga framtidens bygdegårdsrörelse.