Bakgrundsbild

Verksamhetsplan 2021

Bygdegårdarna samlar Sverige

– mötesplats för delaktighet och gemenskap

Bygdegårdarnas Riksförbund, BR, med över 1440 bygdegårdsföreningar, är landets största riksorganisation för föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Den allmänna samlingslokalen är en mötesplats för alla med en demokratisk värdegrund, där utrymme finns för folkbildning, möten, kultur, samhällsutveckling och fest. Den stora majoriteten av landets bygdegårdar finns på landsbygden. Bygdegårdsföreningen är den starka motor som behövs för att stärka samverkan och därigenom stärka den lokala gemenskapen som är nödvändig för att det lokala utvecklingsarbetet ska bli framgångsrikt. Coronapandemin är en utmaning för hela samhället och också för bygdegårdsrörelsen. Under året kommer mycket fokus ligga på att både stötta organisationen genom detta och också att ställa om riksförbundets planerade aktiviteter då restriktionerna gör så att något inte går att genomföra enligt ursprungstanken.

2021 är ett demokratiår då uppmärksammandet av att det var 100 år sedan lika rösträtt för kvinnor och män infördes.  Det utgör ett unikt tillfälle att bemöta de utmaningar demokratin står inför idag, där bygdegårdarna spelar en viktig roll. Demokrati kräver gemensamma mötesplatser och bygdegården är en omistlig arena för det demokratiska samtalet. Genom uthyrning kan det lokala föreningslivet stärka sina verksamheter för demokratisk organisering. Genom konst- och kulturverksamhet står vi upp för yttrandefrihet och kulturens oberoende. Genom att driva lokala utvecklingsprojekt som engagerar bygden stärks människors inflytande och den demokratiska delaktigheten. Under året kommer Bygdegårdarnas Riksförbund lyfta bygdegårdarnas roll för demokrati och ledarskap som en del i att uppmärksamma demokratiåret. BR:s årliga kulturvecka, vecka 43, utvecklas i år också till att bli en kultur- och demokrativecka där extra mycket fokus och aktiviteter arrangeras för att lyfta upp bygdegårdarnas roll för en levande demokrati.

Förbundsstämman 2018 antog vision och långsiktiga mål för riksförbundet. Bygdegårdarnas Riksförbunds verksamhet syftar till att uppnå visionen: ”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess människor – nu och i framtiden.” Denna verksamhetsplan är framtagen med utgångspunkt i att uppfylla de långsiktiga målen till 31 december 2022:

  • Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
  • Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.
  • Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
  • Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.